zh-tw Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 臺北市建築師公會-開會通知 http://web.arch.org.tw 臺北市建築師公會-開會通知 5 臺北市建築師公會-開會通知 http://l.yimg.com/f/i/tw/stock/p_logo/stock_tw.gif http://web.arch.org.tw 144 28 <![CDATA[<font size=3 color=blue>【教育訓練】</font>106年第2期臺北市道路管線暨資訊中心建案周邊道路復舊施工APP通報教育訓練]]> http://web.arch.org.tw/view_article.php?id=7199 Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 infotimes_20100205_00683_000 <![CDATA[<font size=3 color=blue>【參訪】</font><font size=2>106年6月9日台衛浴文化協會「2017年度夏季參訪活動」</font>]]> http://web.arch.org.tw/view_article.php?id=7246 Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 infotimes_20100205_00683_000 <![CDATA[<font size=3 color=green>【轉知】</font>106年5月26日建築中心辦理無障礙「勘檢複查人員訓練」說明會]]> http://web.arch.org.tw/view_article.php?id=7201 Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 infotimes_20100205_00683_000 <![CDATA[<font size=3 color=green>【研習班】</font>中華民國不動產協進會開辦「2017不動產經營結合物業管理研習班」]]> http://web.arch.org.tw/view_article.php?id=7174 Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 infotimes_20100205_00683_000 <![CDATA[<font size=3 color=006633>【轉知】</font>2017臺灣不動產發展新思維專題論壇]]> http://web.arch.org.tw/view_article.php?id=6976 Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 infotimes_20100205_00683_000 活動網址]]> <![CDATA[<font size=3 color=blue>【論壇】</font><font size=2>106年6月14日推動工程估價師認證制度論壇</font>]]> http://web.arch.org.tw/view_article.php?id=7245 Sat, 27 May 2017 02:53:07 +0800 infotimes_20100205_00683_000